ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 1 27 46 46 44 2 46 30 6 36 10 10 156 9 165
วิทยาศาสตร์ 12 1 13 29 29 25 2 27 6 6 12 4 4 76 9 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 27 27 25 2 27 6 6 12 4 4 73 8 81
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 2 2 3 1 4
อุตสาหกรรมเกษตร 14 14 17 17 19 19 24 24 6 6 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 14 14 17 17 19 19 24 24 6 6 80 80
รวมทั้งหมด 26 1 27 46 46 44 2 46 30 6 36 10 10 156 9 165