ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 491 6 497 796 26 822 637 6 643 280 6 286 59 3 62 2,263 47 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 1 14 48 48 111 111 94 6 100 16 3 19 282 10 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 20 20 64 64 29 29 9 9 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 1 5 7 7 15 15 15 6 21 4 3 7 45 10 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 21 21 32 32 50 50 3 3 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 118 118 164 164 86 86 23 23 10 10 401 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 29 29 24 24 27 27 6 6 1 1 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 28 28 25 25 3 3 2 2 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 112 112 34 34 14 14 7 7 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 150 150 235 235 232 232 95 95 26 26 738 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 32 21 21 7 7 3 3 1 1 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 26 26 9 9 1 1 4 4 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 80 80 104 104 46 46 7 7 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 55 55 40 40 12 12 2 2 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 38 38 49 49 11 11 2 2 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 102 5 107 192 14 206 89 1 90 26 26 3 3 412 20 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 45 4 49 31 12 43 11 1 12 4 4 91 17 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 1 58 161 2 163 78 78 22 22 3 3 321 3 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 108 157 12 169 119 5 124 42 42 4 4 430 17 447
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 30 30 13 13 2 2 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 24 19 19 9 9 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 103 12 115 87 5 92 31 31 2 2 274 17 291
รวมทั้งหมด 491 6 497 796 26 822 637 6 643 280 6 286 59 3 62 2,263 47 2,310