ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 156 54 420 721 663 58 1,442 979 511 54 1,544 806 208 53 1,067 273 40 65 378 15 1 16 3,004 1,578 285 4,867
บริหารธุรกิจ 171 101 40 312 494 439 36 969 618 333 32 983 457 137 43 637 130 34 58 222 1 1 1,870 1,044 210 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 5 5 24 24 10 10 4 4 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 31 31 75 75 66 66 53 53 15 15 240 240
บธ.บ.การจัดการ 41 36 6 83 132 141 6 279 168 92 12 272 124 36 9 169 27 2 29 492 307 33 832
บธ.บ.การตลาด 19 28 13 60 75 112 19 206 135 118 16 269 133 63 29 225 40 27 39 106 1 1 402 348 117 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 18 6 24 44 75 119 99 75 174 93 31 124 29 4 33 283 191 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 31 21 109 142 111 10 263 140 48 4 192 50 7 1 58 19 1 20 408 198 36 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 1 4 4 19 19 24 24
บัญชี 22 47 6 75 158 151 14 323 241 119 14 374 213 31 2 246 81 3 1 85 715 351 37 1,103
ปวส.การบัญชี 1 1 24 24 19 19 4 4 6 6 54 54
บช.บ.การบัญชี 21 47 6 74 134 151 14 299 222 119 14 355 209 31 2 242 75 3 1 79 661 351 37 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 17 8 8 33 69 73 8 150 120 59 8 187 136 40 8 184 62 3 6 71 404 183 38 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 6 22 58 50 108 89 42 131 82 24 106 39 3 42 284 125 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 2 8 11 11 23 8 42 31 17 8 56 54 16 8 78 23 6 29 120 58 38 216
รวมทั้งหมด 210 156 54 420 721 663 58 1,442 979 511 54 1,544 806 208 53 1,067 273 40 65 378 15 1 16 3,004 1,578 285 4,867