ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 372 123 11 506 995 469 11 1,475 999 378 11 1,388 553 92 8 653 168 27 12 207 1 64 65 3,088 1,089 117 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 90 32 122 222 113 335 243 75 318 137 23 160 35 6 41 727 249 976
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 38 38 14 14 10 10 2 2 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 18 38 38 47 47 22 22 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 38 38 25 25 11 11 4 4 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 29 59 81 75 156 119 56 175 81 16 97 27 2 29 338 178 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 17 38 55 37 19 56 6 2 8 60 62 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 5 12 2 4 6 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 126 54 11 191 330 218 6 554 358 161 6 525 198 28 4 230 70 14 12 96 64 64 1,082 475 103 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 11 7 18 29 7 36 20 13 33 16 7 23 3 3 6 64 64 79 37 64 180
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 20 20 30 30 3 3 3 3 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 20 74 95 77 172 86 56 142 29 5 34 2 2 266 158 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 15 11 46 34 68 6 108 91 55 6 152 74 12 4 90 35 1 7 43 254 151 34 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 10 27 64 46 110 63 7 70 25 1 26 3 3 172 64 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 85 85 77 77 28 28 7 7 217 217
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 7 5 16 4 7 5 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 45 18 63 183 68 251 177 26 203 88 6 94 35 1 36 528 119 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 10 10 43 43 59 59 37 37 4 4 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 46 46 43 43 16 16 9 9 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 18 46 94 68 162 75 26 101 35 6 41 22 1 23 254 119 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 19 130 260 70 5 335 221 116 5 342 130 35 4 169 28 6 34 1 1 751 246 14 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 20 20 16 16 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 10 20 5 25 14 4 18 3 3 42 14 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 6 45 102 32 134 60 33 93 17 6 23 1 1 219 77 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 64 12 76 100 14 114 90 17 107 59 7 66 18 1 19 331 51 382
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 38 38 28 28 2 2 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
รวมทั้งหมด 372 123 11 506 995 469 11 1,475 999 378 11 1,388 553 92 8 653 168 27 12 207 1 64 65 3,088 1,089 117 4,294