ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 372 123 11 506 995 469 11 1,475 999 378 11 1,388 553 92 8 653 168 27 12 207 1 64 65 3,088 1,089 117 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 33 150 150 174 174 93 93 13 13 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 10 10 43 43 59 59 37 37 4 4 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 85 85 77 77 28 28 7 7 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 38 38 28 28 2 2 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 90 32 122 222 113 335 243 75 318 137 23 160 35 6 41 727 249 976
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 38 38 14 14 10 10 2 2 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 18 38 38 47 47 22 22 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 29 59 81 75 156 119 56 175 81 16 97 27 2 29 338 178 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 17 38 55 37 19 56 6 2 8 60 62 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 38 38 25 25 11 11 4 4 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 5 12 2 4 6 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 106 54 11 171 245 218 6 469 281 161 6 448 170 28 4 202 63 14 12 89 64 64 865 475 103 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 11 7 18 29 7 36 20 13 33 16 7 23 3 3 6 64 64 79 37 64 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 15 11 46 34 68 6 108 91 55 6 152 74 12 4 90 35 1 7 43 254 151 34 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 20 74 95 77 172 86 56 142 29 5 34 2 2 266 158 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 20 20 30 30 3 3 3 3 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 10 27 64 46 110 63 7 70 25 1 26 3 3 172 64 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 7 5 16 4 7 5 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 35 18 53 140 68 208 118 26 144 51 6 57 31 1 32 375 119 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 46 46 43 43 16 16 9 9 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 18 46 94 68 162 75 26 101 35 6 41 22 1 23 254 119 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 19 127 238 70 5 313 183 116 5 304 102 35 4 141 26 6 32 1 1 658 246 14 918
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 20 20 16 16 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 10 20 5 25 14 4 18 3 3 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 64 12 76 100 14 114 90 17 107 59 7 66 18 1 19 331 51 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 6 45 102 32 134 60 33 93 17 6 23 1 1 219 77 296
รวมทั้งหมด 372 123 11 506 995 469 11 1,475 999 378 11 1,388 553 92 8 653 168 27 12 207 1 64 65 3,088 1,089 117 4,294