ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 44 44 126 126 144 144 99 99 38 38 451 451
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 28 28 103 103 125 125 90 90 34 34 380 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 60 60 71 71 56 56 23 23 224 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 22 22 24 24 19 19 9 9 79 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 9 21 21 30 30 15 15 2 2 77 77
สหวิทยาการ 16 16 23 23 19 19 9 9 4 4 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 16 16 18 18 18 18 9 9 4 4 65 65
รวมทั้งหมด 44 44 126 126 144 144 99 99 38 38 451 451