ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 44 44 126 126 144 144 99 99 38 38 451 451
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 28 28 103 103 125 125 90 90 34 34 380 380
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 9 21 21 30 30 15 15 2 2 77 77
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 22 22 24 24 19 19 9 9 79 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 60 60 71 71 56 56 23 23 224 224
สหวิทยาการ 16 16 23 23 19 19 9 9 4 4 71 71
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 16 16 18 18 18 18 9 9 4 4 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
รวมทั้งหมด 44 44 126 126 144 144 99 99 38 38 451 451