ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 9 2 119 380 12 5 397 375 9 2 386 254 6 6 266 129 3 1 133 1 1 1,247 39 16 1,302
บริหารธุรกิจ 64 9 2 75 214 12 5 231 189 9 2 200 104 6 6 116 41 3 1 45 612 39 16 667
ปวส.การจัดการ 13 13 15 15 6 6 1 1 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 31 31 16 16 6 6 1 1 57 57
บธ.บ.การจัดการ 19 9 2 30 55 11 4 70 67 2 1 70 28 1 29 15 2 17 184 25 7 216
บธ.บ.การตลาด 21 21 58 58 29 29 15 15 5 5 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 57 1 1 59 62 7 1 70 49 5 6 60 19 1 1 21 208 14 9 231
บัญชี 24 24 110 110 124 124 96 96 59 59 413 413
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 7 7 5 5 10 10 34 34
บช.บ.การบัญชี 23 23 99 99 117 117 91 91 49 49 379 379
ศิลปศาสตร์ 20 20 56 56 62 62 54 54 29 29 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 18 18 29 29 21 21 9 9 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 38 38 33 33 33 33 20 20 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 108 9 2 119 380 12 5 397 375 9 2 386 254 6 6 266 129 3 1 133 1 1 1,247 39 16 1,302