ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 447 4 451 791 26 817 632 6 638 281 6 287 59 3 62 1 1 2,211 45 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 187 187 117 117 75 75 13 13 501 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 25 25 3 3 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 112 112 33 33 15 15 7 7 223 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 20 20 31 31 51 51 3 3 107 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 140 140 253 253 297 297 124 124 35 35 1 1 850 850
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 21 21 7 7 3 3 1 1 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 26 26 9 9 1 1 4 4 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 20 20 64 64 29 29 9 9 1 1 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 55 55 40 40 12 12 2 2 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 79 79 105 105 46 46 7 7 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 37 37 49 49 11 11 2 2 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 4 98 188 14 202 85 1 86 26 26 3 3 396 19 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 3 47 30 12 42 11 1 12 4 4 89 16 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 1 51 158 2 160 74 74 22 22 3 3 307 3 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 104 163 12 175 133 5 138 56 6 62 8 3 11 464 26 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 24 19 19 9 9 2 2 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 24 24 30 30 13 13 2 2 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 7 7 15 15 14 6 20 4 3 7 42 9 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 102 12 114 86 5 91 31 31 2 2 268 17 285
รวมทั้งหมด 447 4 451 791 26 817 632 6 638 281 6 287 59 3 62 1 1 2,211 45 2,256