ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 101 8 449 990 470 11 1,471 1,006 382 11 1,399 550 89 8 647 167 28 12 207 1 64 65 3,054 1,070 114 4,238
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 150 150 178 178 91 91 10 10 460 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 43 43 59 59 37 37 4 4 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 86 86 80 80 27 27 4 4 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 21 21 39 39 27 27 2 2 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 80 23 103 221 112 333 245 76 321 137 22 159 35 7 42 718 240 958
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 14 14 38 38 47 47 22 22 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 20 48 81 75 156 119 56 175 81 16 97 27 2 29 336 169 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 15 37 52 39 20 59 6 2 8 60 62 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 38 38 25 25 11 11 4 4 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 4 11 2 5 7 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 96 45 8 149 243 220 6 469 283 163 6 452 169 27 4 200 65 14 12 91 64 64 856 469 100 1,425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 12 7 19 26 7 33 23 13 36 13 7 20 4 3 7 64 64 78 37 64 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 14 8 38 34 70 6 110 91 55 6 152 74 12 4 90 35 1 7 43 250 152 31 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 17 67 95 77 172 85 56 141 31 5 36 3 3 264 155 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 20 20 31 31 2 2 3 3 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 6 20 65 46 111 63 8 71 25 1 26 3 3 170 61 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 7 5 16 4 7 5 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 17 49 140 68 208 118 27 145 51 5 56 31 1 32 372 118 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 6 46 46 43 43 16 16 9 9 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 17 43 94 68 162 75 27 102 35 5 40 22 1 23 252 118 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 101 16 117 236 70 5 311 182 116 5 303 102 35 4 141 26 6 32 1 1 648 243 14 905
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 15 15 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 10 20 5 25 14 4 18 3 3 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 11 68 100 14 114 90 17 107 59 7 66 18 1 19 324 50 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 4 40 102 32 134 60 33 93 17 6 23 1 1 216 75 291
รวมทั้งหมด 340 101 8 449 990 470 11 1,471 1,006 382 11 1,399 550 89 8 647 167 28 12 207 1 64 65 3,054 1,070 114 4,238