ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 108 17 125 398 50 448 595 34 629 493 15 508 104 11 115 2 2 1,700 127 1,827
การออกแบบ 43 17 60 117 50 167 165 34 199 164 15 179 57 11 68 546 127 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 9 17 26 21 50 71 38 34 72 39 15 54 25 11 36 132 127 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 10 10 33 33 55 55 79 79 17 17 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 24 63 63 72 72 46 46 9 9 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 24 106 106 98 98 44 44 5 5 2 2 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 19 78 78 63 63 30 30 4 4 2 2 196 196
ทล.บ.เซรามิก 5 5 28 28 35 35 14 14 1 1 83 83
ศิลปกรรม 25 25 81 81 145 145 109 109 13 13 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 25 25 81 81 145 145 109 109 13 13 373 373
สถาปัตยกรรม 16 16 94 94 187 187 176 176 29 29 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 11 11 9 9 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 5 30 30 65 65 67 67 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 9 53 53 113 113 109 109 14 14 298 298
รวมทั้งหมด 108 17 125 398 50 448 595 34 629 493 15 508 104 11 115 2 2 1,700 127 1,827