ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 2 67 262 7 1 270 443 11 10 464 402 7 7 416 155 3 3 161 23 23 1,350 30 21 1,401
บริหารธุรกิจ 50 1 51 184 3 1 188 271 4 6 281 194 3 1 198 61 2 63 22 22 782 13 8 803
ปวส.การจัดการ 7 7 32 32 23 23 21 21 3 3 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 12 12 9 9 5 5 2 2 32 32
ปวส.การตลาด 9 9 17 17 11 11 6 6 3 3 46 46
บธ.บ.การจัดการ 9 1 10 57 3 1 61 121 4 6 131 81 3 1 85 21 2 23 22 22 311 13 8 332
บธ.บ.การตลาด 9 9 29 29 52 52 42 42 17 17 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 37 37 55 55 39 39 15 15 158 158
บัญชี 4 1 5 55 4 59 121 7 4 132 145 4 6 155 74 1 3 78 1 1 400 17 13 430
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 4 1 5 42 4 46 109 7 4 120 128 4 6 138 68 1 3 72 1 1 352 17 13 382
ศิลปศาสตร์ 11 11 23 23 51 51 63 63 20 20 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 14 14 32 32 43 43 11 11 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 9 9 19 19 20 20 9 9 60 60
รวมทั้งหมด 65 2 67 262 7 1 270 443 11 10 464 402 7 7 416 155 3 3 161 23 23 1,350 30 21 1,401