ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 136 45 360 722 665 57 1,444 978 509 54 1,541 807 208 56 1,071 283 39 61 383 1 3 1 5 2,970 1,560 274 4,804
บริหารธุรกิจ 148 88 35 271 495 441 35 971 619 332 32 983 455 137 46 638 131 34 54 219 1 3 1 5 1,849 1,035 203 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.การจัดการ 32 33 4 69 132 142 6 280 169 92 12 273 123 36 9 168 28 2 30 1 2 3 485 307 31 823
บธ.บ.การตลาด 18 21 11 50 76 114 19 209 134 117 16 267 133 63 29 225 40 27 38 105 1 1 2 401 343 114 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 6 23 44 75 119 99 75 174 93 31 124 29 4 33 282 191 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 28 20 97 142 110 10 262 140 48 4 192 50 7 1 58 19 1 20 400 194 35 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 19 42 6 67 158 151 14 323 238 118 14 370 213 31 2 246 79 2 1 82 707 344 37 1,088
ปวส.การบัญชี 1 1 24 24 19 19 4 4 6 6 54 54
บช.บ.การบัญชี 18 42 6 66 134 151 14 299 219 118 14 351 209 31 2 242 73 2 1 76 653 344 37 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 12 6 4 22 69 73 8 150 120 59 8 187 136 40 8 184 62 3 6 71 399 181 34 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 5 17 58 50 108 89 42 131 82 24 106 39 3 42 280 124 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 11 23 8 42 31 17 8 56 54 16 8 78 23 6 29 119 57 34 210
รวมทั้งหมด 179 136 45 360 722 665 57 1,444 978 509 54 1,541 807 208 56 1,071 283 39 61 383 1 3 1 5 2,970 1,560 274 4,804