ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 39 39 120 120 152 152 96 96 41 41 448 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 26 26 97 97 133 133 87 87 37 37 380 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 15 15 55 55 76 76 53 53 25 25 224 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 19 19 27 27 18 18 10 10 79 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 23 23 30 30 16 16 2 2 77 77
สหวิทยาการ 13 13 23 23 19 19 9 9 4 4 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 13 18 18 18 18 9 9 4 4 62 62
รวมทั้งหมด 39 39 120 120 152 152 96 96 41 41 448 448