ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 43 155 155 157 157 119 1 120 69 2 71 26 26 569 2 1 572
พืชศาสตร์ 15 15 54 54 59 59 47 1 48 23 23 7 7 205 1 206
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 15 15 17 17 10 10 1 1 4 4 52 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 10 35 35 38 38 32 32 18 18 3 3 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 3 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 80 80 78 78 52 52 29 29 260 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 4 4 3 3 22 22
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 52 52 48 48 38 38 22 22 165 165
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 20 20 8 8 4 4 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 21 21 20 20 20 20 17 2 19 19 19 104 2 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 18 18 16 16 19 19 12 12 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 19 19 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 2 6 4 2 6
รวมทั้งหมด 43 43 155 155 157 157 119 1 120 69 2 71 26 26 569 2 1 572