ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 23 4 27 134 14 148 95 33 128 30 12 42 6 5 11 288 68 356
วิศวกรรมเครื่องกล 6 3 9 48 4 52 36 10 46 10 1 11 2 2 102 18 120
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 13 13 13 13 5 5 1 1 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 3 4 31 4 35 17 10 27 5 1 6 1 1 55 18 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 46 1 47 27 17 44 8 11 19 2 4 6 92 33 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 15 15 17 17 6 6 2 2 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 31 1 32 10 17 27 2 11 13 4 4 47 33 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 1 9 40 9 49 32 6 38 12 12 2 1 3 94 17 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 7 7 4 4 4 4 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 1 6 33 9 42 28 6 34 8 8 2 1 3 76 17 93
รวมทั้งหมด 23 4 27 134 14 148 95 33 128 30 12 42 6 5 11 288 68 356