ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 135 13 148 351 55 406 269 36 305 118 6 124 16 1 17 889 111 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 22 22 39 39 29 29 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 28 28 22 22 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 19 1 20 96 27 123 98 29 127 45 6 51 7 1 8 265 64 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 1 16 68 27 95 82 29 111 33 6 39 7 1 8 205 64 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 18 18 13 13 11 11 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 9 56 111 22 133 45 6 51 12 12 1 1 216 37 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 9 56 111 22 133 45 6 51 12 12 1 1 216 37 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 3 31 81 6 87 67 1 68 23 23 2 2 201 10 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 10 10 21 21 14 14 1 1 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 3 28 71 6 77 46 1 47 9 9 1 1 152 10 162
รวมทั้งหมด 135 13 148 351 55 406 269 36 305 118 6 124 16 1 17 889 111 1,000