ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 9 2 120 360 11 5 376 368 8 2 378 254 6 6 266 129 3 1 133 1,220 37 16 1,273
บริหารธุรกิจ 64 9 2 75 204 11 5 220 184 8 2 194 103 6 6 115 41 3 1 45 596 37 16 649
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 6 6 1 1 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 26 26 15 15 6 6 1 1 51 51
บธ.บ.การจัดการ 19 9 2 30 55 11 4 70 67 2 1 70 28 1 29 15 2 17 184 25 7 216
บธ.บ.การตลาด 21 21 58 58 28 28 15 15 5 5 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 56 1 57 59 6 1 66 48 5 6 59 19 1 1 21 203 12 9 224
บัญชี 24 24 101 101 122 122 96 96 59 59 402 402
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 7 7 5 5 10 10 34 34
บช.บ.การบัญชี 23 23 90 90 115 115 91 91 49 49 368 368
ศิลปศาสตร์ 21 21 55 55 62 62 55 55 29 29 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 18 18 29 29 21 21 9 9 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 37 37 33 33 34 34 20 20 135 135
รวมทั้งหมด 109 9 2 120 360 11 5 376 368 8 2 378 254 6 6 266 129 3 1 133 1,220 37 16 1,273