ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 447 3 450 751 19 770 585 5 590 279 6 285 59 3 62 1 1 2,122 36 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 181 181 112 112 77 77 13 13 492 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 24 24 3 3 2 2 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 107 107 32 32 15 15 7 7 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 19 19 28 28 53 53 3 3 105 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 140 140 241 241 287 287 122 122 35 35 1 1 826 826
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 21 21 7 7 3 3 1 1 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 26 26 9 9 1 1 4 4 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 54 54 40 40 12 12 2 2 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 73 73 97 97 43 43 7 7 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 33 33 48 48 11 11 2 2 100 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 19 19 63 63 30 30 9 9 1 1 127 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 3 97 183 9 192 83 83 26 26 3 3 389 12 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 2 46 28 7 35 11 11 4 4 87 9 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 1 51 155 2 157 72 72 22 22 3 3 302 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 104 146 10 156 103 5 108 54 6 60 8 3 11 415 24 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 19 19 18 18 9 9 2 2 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 24 24 25 25 12 12 2 2 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 95 10 105 58 5 63 29 29 2 2 231 15 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 7 7 15 15 14 6 20 4 3 7 42 9 51
รวมทั้งหมด 447 3 450 751 19 770 585 5 590 279 6 285 59 3 62 1 1 2,122 36 2,158