ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 29 165 165 112 112 71 71 40 40 417 417
พืชศาสตร์ 7 7 60 60 41 41 19 19 12 12 139 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 6 6 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 7 56 56 35 35 19 19 11 11 128 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 21 21 23 23 19 19 16 16 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 7 7 5 5 2 2 1 1 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 14 14 18 18 17 17 15 15 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 29 29 15 15 12 12 4 4 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 9 9 1 1 1 1 1 1 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 20 20 13 13 9 9 3 3 50 50
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 39 39 26 26 12 12 2 2 86 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 6 31 31 15 15 9 9 2 2 63 63
วท.บ.ประมง 1 1 7 7 7 7 2 2 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 16 16 7 7 9 9 6 6 42 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 16 16 7 7 8 8 2 2 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 29 29 165 165 112 112 71 71 40 40 417 417