ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 137 41 357 713 648 59 1,420 942 488 61 1,491 775 198 73 1,046 276 38 36 350 1 3 1 5 2,886 1,512 271 4,669
บริหารธุรกิจ 148 89 31 268 488 428 37 953 604 321 39 964 445 129 63 637 130 33 29 192 1 3 1 5 1,816 1,003 200 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.การจัดการ 32 33 4 69 129 139 6 274 166 91 12 269 122 34 9 165 28 2 30 1 2 3 478 301 31 810
บธ.บ.การตลาด 18 21 7 46 76 112 21 209 132 116 23 271 133 59 46 238 40 27 13 80 1 1 2 399 336 111 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 7 24 42 71 113 91 73 164 87 29 116 28 3 31 265 183 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 28 20 97 140 106 10 256 138 41 4 183 47 7 1 55 19 1 20 393 183 35 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 19 42 6 67 156 148 14 318 217 108 14 339 191 29 2 222 73 2 1 76 656 329 37 1,022
ปวส.การบัญชี 1 1 23 23 17 17 4 4 6 6 51 51
บช.บ.การบัญชี 18 42 6 66 133 148 14 295 200 108 14 322 187 29 2 218 67 2 1 70 605 329 37 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 12 6 4 22 69 72 8 149 120 59 8 187 136 40 8 184 62 3 6 71 399 180 34 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 5 17 58 49 107 89 42 131 82 24 106 39 3 42 280 123 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 11 23 8 42 31 17 8 56 54 16 8 78 23 6 29 119 57 34 210
รวมทั้งหมด 179 137 41 357 713 648 59 1,420 942 488 61 1,491 775 198 73 1,046 276 38 36 350 1 3 1 5 2,886 1,512 271 4,669