ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 102 8 450 949 448 11 1,408 954 364 11 1,329 536 87 8 631 168 31 12 211 1 64 65 2,948 1,032 114 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 79 23 102 211 103 314 227 73 300 126 22 148 35 7 42 678 228 906
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 38 38 45 45 22 22 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 37 37 24 24 11 11 4 4 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 20 48 78 74 152 107 56 163 72 16 88 27 2 29 312 168 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 14 29 43 36 17 53 4 2 6 54 51 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 4 11 2 5 7 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 116 46 8 170 318 213 6 537 355 157 6 518 194 30 4 228 69 18 12 99 64 64 1,052 464 100 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 12 7 19 25 7 32 23 13 36 13 7 20 4 3 7 64 64 77 37 64 178
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 20 20 30 30 2 2 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 18 69 94 76 170 81 53 134 31 5 36 3 3 260 152 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 14 8 38 34 66 6 106 89 53 6 148 73 11 4 88 35 1 7 43 247 145 31 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 6 20 63 44 107 61 8 69 25 1 26 3 3 166 59 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 79 79 26 26 4 4 206 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 11 5 20 4 15 5 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 17 58 175 64 239 174 25 199 90 5 95 35 35 515 111 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 40 40 60 60 39 39 4 4 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 6 46 46 43 43 16 16 9 9 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 17 43 89 64 153 71 25 96 35 5 40 22 22 243 111 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 16 120 245 68 5 318 198 109 5 312 126 30 4 160 29 6 35 1 1 703 229 14 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 17 17 12 12 11 11 1 1 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 10 20 5 25 14 4 18 3 3 42 14 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 4 40 95 30 125 51 26 77 15 1 16 1 1 198 61 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 11 68 95 14 109 81 17 98 57 7 64 19 1 20 309 50 359
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 37 37 28 28 2 2 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
รวมทั้งหมด 340 102 8 450 949 448 11 1,408 954 364 11 1,329 536 87 8 631 168 31 12 211 1 64 65 2,948 1,032 114 4,094