ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 102 8 450 949 448 11 1,408 954 364 11 1,329 536 87 8 631 168 31 12 211 1 64 65 2,948 1,032 114 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 141 141 177 177 93 93 10 10 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 40 40 60 60 39 39 4 4 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 79 79 26 26 4 4 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 37 37 28 28 2 2 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 79 23 102 211 103 314 227 73 300 126 22 148 35 7 42 678 228 906
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 38 38 45 45 22 22 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 20 48 78 74 152 107 56 163 72 16 88 27 2 29 312 168 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 14 29 43 36 17 53 4 2 6 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 37 37 24 24 11 11 4 4 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 4 11 2 5 7 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 97 46 8 151 239 213 6 458 275 157 6 438 168 30 4 202 65 18 12 95 64 64 844 464 100 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 12 7 19 25 7 32 23 13 36 13 7 20 4 3 7 64 64 77 37 64 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 14 8 38 34 66 6 106 89 53 6 148 73 11 4 88 35 1 7 43 247 145 31 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 18 69 94 76 170 81 53 134 31 5 36 3 3 260 152 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 20 20 30 30 2 2 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 6 20 63 44 107 61 8 69 25 1 26 3 3 166 59 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 11 5 20 4 15 5 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 17 49 135 64 199 114 25 139 51 5 56 31 31 363 111 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 6 46 46 43 43 16 16 9 9 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 17 43 89 64 153 71 25 96 35 5 40 22 22 243 111 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 101 16 117 223 68 5 296 161 109 5 275 98 30 4 132 27 6 33 1 1 611 229 14 854
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 17 17 12 12 11 11 1 1 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 10 20 5 25 14 4 18 3 3 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 11 68 95 14 109 81 17 98 57 7 64 19 1 20 309 50 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 4 40 95 30 125 51 26 77 15 1 16 1 1 198 61 259
รวมทั้งหมด 340 102 8 450 949 448 11 1,408 954 364 11 1,329 536 87 8 631 168 31 12 211 1 64 65 2,948 1,032 114 4,094