ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 39 39 88 88 103 103 68 68 26 26 324 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 26 26 68 68 84 84 59 59 22 22 259 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 38 38 47 47 37 37 15 15 151 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 15 15 20 20 11 11 6 6 57 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 7 15 15 17 17 11 11 1 1 51 51
สหวิทยาการ 13 13 20 20 19 19 9 9 4 4 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 13 15 15 18 18 9 9 4 4 59 59
รวมทั้งหมด 39 39 88 88 103 103 68 68 26 26 324 324