ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 2 67 257 5 1 263 420 5 10 435 382 6 7 395 143 3 3 149 23 23 1,290 21 21 1,332
บริหารธุรกิจ 50 1 51 184 3 1 188 267 4 6 277 192 3 1 196 61 2 63 22 22 776 13 8 797
ปวส.การจัดการ 7 7 32 32 23 23 21 21 3 3 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 12 12 9 9 5 5 2 2 32 32
ปวส.การตลาด 9 9 17 17 11 11 6 6 3 3 46 46
บธ.บ.การจัดการ 9 1 10 57 3 1 61 117 4 6 127 79 3 1 83 21 2 23 22 22 305 13 8 326
บธ.บ.การตลาด 9 9 29 29 52 52 42 42 17 17 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 37 37 55 55 39 39 15 15 158 158
บัญชี 4 1 5 51 2 53 107 1 4 112 130 3 6 139 62 1 3 66 1 1 355 8 13 376
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 4 1 5 38 2 40 95 1 4 100 113 3 6 122 56 1 3 60 1 1 307 8 13 328
ศิลปศาสตร์ 11 11 22 22 46 46 60 60 20 20 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 13 13 27 27 40 40 11 11 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 9 9 19 19 20 20 9 9 60 60
รวมทั้งหมด 65 2 67 257 5 1 263 420 5 10 435 382 6 7 395 143 3 3 149 23 23 1,290 21 21 1,332