ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 43 146 146 152 152 117 1 118 69 2 71 26 26 553 2 1 556
พืชศาสตร์ 15 15 51 51 56 56 45 1 46 23 23 7 7 197 1 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 14 14 14 14 8 8 1 1 4 4 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 10 33 33 38 38 32 32 18 18 3 3 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 3 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 74 74 76 76 52 52 29 29 252 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 4 4 3 3 22 22
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 46 46 47 47 38 38 22 22 158 158
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 19 19 8 8 4 4 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 21 21 20 20 20 20 17 2 19 19 19 104 2 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 18 18 16 16 19 19 12 12 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 19 19 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 2 6 4 2 6
รวมทั้งหมด 43 43 146 146 152 152 117 1 118 69 2 71 26 26 553 2 1 556