ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 23 4 27 95 8 103 63 23 86 27 5 32 4 3 7 212 43 255
วิศวกรรมเครื่องกล 6 3 9 34 4 38 21 5 26 10 10 2 2 73 12 85
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 8 8 7 7 5 5 1 1 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 3 4 22 4 26 10 5 15 5 5 1 1 39 12 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 37 1 38 25 16 41 8 5 13 2 2 4 81 24 105
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 14 14 17 17 6 6 2 2 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 23 1 24 8 16 24 2 5 7 2 2 37 24 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 1 9 24 3 27 17 2 19 9 9 1 1 58 7 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 7 7 4 4 4 4 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 1 6 17 3 20 13 2 15 5 5 1 1 40 7 47
รวมทั้งหมด 23 4 27 95 8 103 63 23 86 27 5 32 4 3 7 212 43 255