ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 29 29 129 129 271 271 222 222 104 104 198 198 953 953
บริหารธุรกิจ 27 27 80 80 164 164 141 141 47 47 94 94 553 553
บธ.บ.การจัดการ 8 8 33 33 80 80 53 53 14 14 34 34 222 222
บธ.บ.การตลาด 11 11 28 28 48 48 50 50 23 23 33 33 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 8 19 19 36 36 38 38 10 10 27 27 138 138
บัญชี 1 1 40 40 97 97 76 76 57 57 104 104 375 375
บช.บ.การบัญชี 1 1 40 40 97 97 76 76 57 57 104 104 375 375
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 10 10 5 5 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 10 10 5 5 25 25
รวมทั้งหมด 29 29 129 129 271 271 222 222 104 104 198 198 953 953