ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 99 10 109 370 55 425 278 37 315 113 7 120 13 1 14 261 31 292 1,134 110 31 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 19 19 43 43 28 28 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 8 30 30 21 21 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 11 11 13 13 7 7 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 1 15 110 25 135 116 30 146 47 7 54 7 1 8 164 31 195 458 64 31 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 1 12 77 25 102 99 30 129 37 7 44 7 1 8 71 31 102 302 64 31 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 23 23 13 13 9 9 36 36 83 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 4 4 1 1 57 57 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 7 55 144 23 167 53 6 59 14 14 3 3 52 52 314 36 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 48 7 55 144 23 167 53 6 59 14 14 3 3 52 52 314 36 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 2 37 97 7 104 66 1 67 24 24 3 3 45 45 270 10 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 15 15 22 22 16 16 2 2 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 2 29 82 7 89 44 1 45 8 8 1 1 45 45 207 10 217
รวมทั้งหมด 99 10 109 370 55 425 278 37 315 113 7 120 13 1 14 261 31 292 1,134 110 31 1,275