ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 17 33 33 34 1 35 27 7 34 12 12 27 27 150 8 158
วิทยาศาสตร์ 11 11 22 22 16 1 17 8 7 15 4 4 61 8 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 20 20 16 1 17 8 7 15 4 4 58 8 66
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 11 11 18 18 19 19 8 8 27 27 89 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 27 27 27 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 6 11 11 18 18 19 19 8 8 62 62
รวมทั้งหมด 17 17 33 33 34 1 35 27 7 34 12 12 27 27 150 8 158