ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 35 168 168 223 223 165 165 64 64 182 182 837 837
บริหารธุรกิจ 25 25 111 111 132 132 80 80 23 23 98 98 469 469
บธ.บ.การจัดการ 12 12 61 61 78 78 34 34 9 9 51 51 245 245
บธ.บ.การตลาด 6 6 15 15 16 16 15 15 2 2 31 31 85 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 35 35 38 38 31 31 12 12 16 16 139 139
บัญชี 9 9 49 49 77 77 57 57 25 25 69 69 286 286
บช.บ.การบัญชี 9 9 49 49 77 77 57 57 25 25 69 69 286 286
ศิลปศาสตร์ 1 1 8 8 14 14 28 28 16 16 15 15 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 14 14 28 28 16 16 15 15 82 82
รวมทั้งหมด 35 35 168 168 223 223 165 165 64 64 182 182 837 837