ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 33 152 152 110 110 77 77 34 34 37 37 443 443
พืชศาสตร์ 16 16 69 69 50 50 30 30 19 19 184 184
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7 2 2 16 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 15 15 61 61 43 43 28 28 19 19 166 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 5 5
วิทยาศาสตร์ 3 3 28 28 18 18 12 12 4 4 25 25 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 20 20 15 15 9 9 3 3 25 25 73 73
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 8 8 2 2 1 1 1 1 14 14
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 43 43 30 30 23 23 5 5 114 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 4 4 5 5 12 12
วท.บ.ประมง 4 4 8 8 9 9 2 2 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 33 33 17 17 16 16 5 5 79 79
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 12 12 12 12 12 12 6 6 7 7 50 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 12 12 12 12 9 9 2 2 7 7 43 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 33 33 152 152 110 110 77 77 34 34 37 37 443 443