ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 21 84 84 122 122 80 80 31 31 142 142 480 480
บริหารธุรกิจ 16 16 72 72 113 113 69 69 23 23 134 134 427 427
ปวส.การจัดการ 5 5 10 10 6 6 1 1 19 19 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 8 8 4 4 2 2 11 11 31 31
บธ.บ.การจัดการ 5 5 45 45 68 68 35 35 9 9 47 47 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 35 35 31 31 14 14 57 57 146 146
ศิลปศาสตร์ 5 5 12 12 9 9 11 11 8 8 8 8 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 12 12 9 9 11 11 8 8 8 8 53 53
รวมทั้งหมด 21 21 84 84 122 122 80 80 31 31 142 142 480 480