ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 59 237 237 248 248 156 1 157 43 1 44 155 155 898 2 900
พืชศาสตร์ 12 12 69 69 58 58 41 41 15 15 44 44 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 6 6 5 5 2 2 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 58 58 52 52 36 36 13 13 35 35 202 202
วิทยาศาสตร์ 2 2 20 20 14 14 12 12 6 6 8 8 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 20 20 14 14 12 12 6 6 8 8 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 19 19 92 92 102 102 69 69 15 15 68 68 365 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 8 8 14 14 4 4 1 1 22 22 60 60
ปวส.ประมง 5 5 10 10 4 4 5 5 5 5 29 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 48 48 61 61 47 47 13 13 32 32 203 203
วท.บ.ประมง 1 1 26 26 23 23 13 13 1 1 9 9 73 73
อุตสาหกรรมเกษตร 26 26 56 56 74 74 34 1 35 7 1 8 35 35 232 2 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 13 13 10 10 19 19 10 10 10 10 62 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 15 15 20 20 8 8 5 5 11 11 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 8 8 29 29 33 33 16 16 2 2 14 14 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 59 59 237 237 248 248 156 1 157 43 1 44 155 155 898 2 900