ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 115 44 319 667 602 74 1,343 885 515 58 1,458 775 199 49 1,023 241 35 26 302 814 7 261 1,082 3,542 1,473 512 5,527
บริหารธุรกิจ 131 70 32 233 459 397 45 901 568 332 43 943 445 141 41 627 116 30 23 169 567 7 199 773 2,286 977 383 3,646
ปวส.การตลาด 2 2 5 5 1 1 1 1 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 25 25 70 70 66 66 48 48 15 15 65 65 289 289
บธ.บ.การจัดการ 33 23 5 61 130 135 16 281 157 98 8 263 123 36 1 160 27 2 29 199 6 51 256 669 300 81 1,050
บธ.บ.การตลาด 16 19 7 42 75 99 22 196 125 122 33 280 138 67 35 240 36 23 8 67 102 1 81 184 492 331 186 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 7 16 36 66 102 98 71 169 86 30 116 23 4 27 101 24 125 353 178 24 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 46 21 20 87 143 97 7 247 121 41 2 164 49 8 57 15 1 16 100 35 135 474 168 64 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 15 15 8 8 28 28
บัญชี 23 39 8 70 140 144 18 302 193 116 8 317 186 19 2 207 57 57 139 36 175 738 318 72 1,128
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1 1 1 3 3
บช.บ.การบัญชี 22 39 8 69 139 144 18 301 192 116 8 316 186 19 2 207 57 57 139 36 175 735 318 72 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 6 6 4 16 68 61 11 140 123 67 7 197 141 39 6 186 57 5 3 65 108 26 134 503 178 57 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 2 8 57 42 99 88 48 136 88 24 112 40 5 45 279 121 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 8 11 19 11 41 35 19 7 61 53 15 6 74 17 3 20 32 26 58 148 57 57 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 160 115 44 319 667 602 74 1,343 885 515 58 1,458 775 199 49 1,023 241 35 26 302 814 7 261 1,082 3,542 1,473 512 5,527