ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 219 65 7 291 923 428 8 1,359 974 372 9 1,355 448 84 11 543 115 18 12 145 976 121 1,097 3,655 967 168 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 24 135 135 170 170 62 62 4 4 131 131 526 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 78 78 13 13 1 1 189 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 49 14 63 227 107 334 227 72 299 109 25 134 25 3 28 176 1 177 813 221 1 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 14 14 4 4 32 32 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 45 45 44 44 14 14 1 1 33 33 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 18 14 32 90 74 164 111 56 167 70 17 87 19 19 73 73 381 161 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 14 33 47 35 16 51 5 2 7 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 46 46 22 22 12 12 3 3 36 36 133 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 6 10 2 3 5 2 1 3 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 49 22 4 75 211 201 5 417 292 180 5 477 149 36 9 194 50 13 12 75 313 67 380 1,064 452 102 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 7 7 11 11 11 11 7 7 35 35 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 1 4 18 9 27 18 18 36 13 8 21 2 1 3 34 64 98 88 37 64 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 4 4 17 31 59 5 95 97 65 5 167 74 13 9 96 32 7 39 142 142 385 141 30 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 12 41 95 70 165 96 61 157 29 4 33 2 2 67 67 318 147 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 22 22 27 27 5 5 1 1 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 5 11 60 41 101 70 9 79 22 2 24 3 3 161 57 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 11 5 20 1 3 4 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 10 35 139 63 202 124 30 154 43 5 48 22 22 120 120 473 108 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 42 42 51 51 11 11 6 6 35 35 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 10 30 97 63 160 73 30 103 32 5 37 16 16 85 85 323 108 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 72 19 3 94 211 57 3 271 161 90 4 255 85 18 2 105 14 2 16 236 53 289 779 186 65 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 13 13 9 9 6 6 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 1 3 4 1 4 5 2 2 53 53 2 65 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 11 55 89 12 101 91 18 109 59 7 66 11 11 156 156 450 48 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 14 14 49 49 9 9 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 22 7 29 101 30 131 51 22 73 15 2 17 65 65 254 61 315
รวมทั้งหมด 219 65 7 291 923 428 8 1,359 974 372 9 1,355 448 84 11 543 115 18 12 145 976 121 1,097 3,655 967 168 4,790