ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 219 65 7 291 923 428 8 1,359 974 372 9 1,355 448 84 11 543 115 18 12 145 976 121 1,097 3,655 967 168 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 49 14 63 227 107 334 227 72 299 109 25 134 25 3 28 176 1 177 813 221 1 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 14 14 4 4 32 32 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 45 45 44 44 14 14 1 1 33 33 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 46 46 22 22 12 12 3 3 36 36 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 18 14 32 90 74 164 111 56 167 70 17 87 19 19 73 73 381 161 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 14 33 47 35 16 51 5 2 7 54 51 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 6 10 2 3 5 2 1 3 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 22 4 94 290 201 5 496 371 180 5 556 162 36 9 207 51 13 12 76 375 67 442 1,317 452 102 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 7 7 11 11 11 11 7 7 35 35 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 1 4 18 9 27 18 18 36 13 8 21 2 1 3 34 64 98 88 37 64 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 22 22 27 27 5 5 1 1 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 12 41 95 70 165 96 61 157 29 4 33 2 2 67 67 318 147 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 4 4 17 31 59 5 95 97 65 5 167 74 13 9 96 32 7 39 142 142 385 141 30 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 5 11 60 41 101 70 9 79 22 2 24 3 3 161 57 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 78 78 13 13 1 1 189 189
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 11 5 20 1 3 4 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 29 10 39 172 63 235 176 30 206 73 5 78 24 24 151 151 625 108 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 42 42 51 51 11 11 6 6 35 35 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 10 30 97 63 160 73 30 103 32 5 37 16 16 85 85 323 108 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 19 3 95 234 57 3 294 200 90 4 294 104 18 2 124 15 2 17 274 53 327 900 186 65 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 13 13 9 9 6 6 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 1 3 4 1 4 5 2 2 53 53 2 65 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 22 7 29 101 30 131 51 22 73 15 2 17 65 65 254 61 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 11 55 89 12 101 91 18 109 59 7 66 11 11 156 156 450 48 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 14 14 49 49 9 9 2 2 75 75
รวมทั้งหมด 219 65 7 291 923 428 8 1,359 974 372 9 1,355 448 84 11 543 115 18 12 145 976 121 1,097 3,655 967 168 4,790