ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 30 30 84 84 106 106 64 64 26 26 132 132 442 442
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 21 21 63 63 82 82 58 58 22 22 115 115 361 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 15 15 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 36 36 15 15 58 58 198 198
สหวิทยาการ 9 9 21 21 24 24 6 6 4 4 17 17 81 81
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 22 22 6 6 4 4 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 4 2 2 6 6
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 30 30 84 84 106 106 64 64 26 26 132 132 442 442