ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 29 133 133 172 172 117 117 56 2 58 144 6 150 651 2 6 659
พืชศาสตร์ 10 10 44 44 63 63 43 43 22 22 1 2 3 183 2 185
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 2 2 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 8 8 19 19 8 8 2 2 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 35 35 39 39 33 33 17 17 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 1 2 3 4 2 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 12 12 68 68 79 79 51 51 18 18 228 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 2 2 1 1 3 3 11 11
ปวส.ประมง 2 2 3 3 2 2 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 46 46 50 50 42 42 10 10 152 152
วท.บ.ประมง 5 5 15 15 25 25 8 8 5 5 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 21 21 30 30 23 23 16 2 18 34 4 38 131 2 4 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 20 20 19 19 12 12 31 31 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 6 6 8 8 2 2 1 1 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 2 5 3 4 7 7 2 4 13
รวมทั้งหมด 29 29 133 133 172 172 117 117 56 2 58 144 6 150 651 2 6 659