ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 12 2 14 95 9 104 53 22 75 16 7 23 1 3 4 118 118 295 43 338
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 5 36 5 41 19 6 25 4 4 1 1 20 20 84 12 96
ปวส.ช่างยนต์ 3 3 12 12 4 4 1 1 1 1 8 8 29 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 2 2 3 3 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 2 22 5 27 12 6 18 3 3 38 12 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 36 1 37 16 15 31 5 6 11 2 2 68 68 128 24 152
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 12 12 7 7 2 2 16 16 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 24 1 25 9 15 24 3 6 9 2 2 37 24 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 1 6 23 3 26 18 1 19 7 1 8 1 1 30 30 83 7 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 7 7 4 4 2 2 17 17 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 1 5 16 3 19 14 1 15 5 1 6 1 1 39 7 46
รวมทั้งหมด 12 2 14 95 9 104 53 22 75 16 7 23 1 3 4 118 118 295 43 338