ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 36 133 133 87 87 60 60 30 30 69 69 415 415
พืชศาสตร์ 19 19 59 59 45 45 29 29 18 18 170 170
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7 2 2 16 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 18 18 51 51 38 38 27 27 18 18 152 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 39 39 39 39
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 36 36 36 36
วิทยาศาสตร์ 3 3 27 27 18 18 11 11 3 3 23 23 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 20 20 15 15 8 8 2 2 23 23 69 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 13 13
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 39 39 15 15 11 11 5 5 83 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.ประมง 4 4 7 7 5 5 16 16
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 30 30 9 9 8 8 5 5 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 8 8 9 9 9 9 4 4 7 7 38 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 8 8 9 9 6 6 1 1 7 7 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 36 36 133 133 87 87 60 60 30 30 69 69 415 415