ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 216 63 7 286 853 347 8 1,208 875 273 9 1,157 412 57 11 480 105 14 12 131 974 121 1,095 3,435 754 168 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 49 14 63 206 83 289 189 70 259 100 24 124 22 3 25 176 1 177 742 194 1 937
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 9 9 4 4 32 32 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 44 44 40 40 14 14 1 1 33 33 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 44 44 17 17 13 13 3 3 36 36 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 18 14 32 83 67 150 102 54 156 62 16 78 16 16 73 73 354 151 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 16 24 21 16 37 3 2 5 32 34 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 6 10 2 3 5 2 1 3 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 67 20 4 91 271 162 5 438 349 137 5 491 155 22 9 186 50 11 12 73 375 67 442 1,267 352 102 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 11 11 11 11 7 7 35 35 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 1 4 13 13 14 14 13 13 2 2 34 64 98 79 1 64 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 16 18 18 2 2 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 11 40 94 62 156 91 55 146 29 4 33 2 2 67 67 312 132 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 3 4 15 29 48 5 82 87 54 5 146 68 10 9 87 31 7 38 142 142 365 115 30 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 5 11 54 36 90 70 10 80 21 2 23 3 3 154 53 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 75 75 76 76 13 13 1 1 184 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 11 5 20 1 3 4 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 28 10 38 155 58 213 149 23 172 61 4 65 19 19 148 148 560 95 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 29 29 41 41 11 11 5 5 34 34 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 10 29 93 58 151 56 23 79 20 4 24 12 12 83 83 283 95 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 72 19 3 94 221 44 3 268 188 43 4 235 96 7 2 105 14 14 275 53 328 866 113 65 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 9 9 7 7 4 4 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 1 3 4 1 4 5 2 2 53 53 2 65 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 22 7 29 98 30 128 50 20 70 15 15 65 65 250 57 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 11 54 83 12 95 82 18 100 53 7 60 10 10 157 157 428 48 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 216 63 7 286 853 347 8 1,208 875 273 9 1,157 412 57 11 480 105 14 12 131 974 121 1,095 3,435 754 168 4,357