ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 82 10 92 332 38 370 496 14 510 359 9 368 85 3 88 359 359 1,713 74 1,787
การออกแบบ 22 10 32 89 38 127 124 14 138 132 9 141 50 3 53 112 112 529 74 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 2 10 12 27 38 65 22 14 36 33 9 42 18 3 21 39 39 141 74 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 3 15 15 42 42 60 60 20 20 31 31 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 17 17 47 47 60 60 39 39 8 8 37 37 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 5 5 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 22 22 94 94 85 85 33 33 2 2 56 56 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 17 69 69 48 48 22 22 2 2 38 38 196 196
ทล.บ.เซรามิก 5 5 25 25 37 37 11 11 18 18 96 96
ศิลปกรรม 29 29 66 66 115 115 60 60 10 10 84 84 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 29 66 66 115 115 60 60 10 10 84 84 364 364
สถาปัตยกรรม 9 9 83 83 172 172 134 134 23 23 107 107 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 6 6 3 3 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 27 27 64 64 54 54 13 13 35 35 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 6 50 50 105 105 80 80 10 10 72 72 323 323
รวมทั้งหมด 82 10 92 332 38 370 496 14 510 359 9 368 85 3 88 359 359 1,713 74 1,787