ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 1 35 155 3 3 161 338 3 5 346 295 4 12 311 105 2 1 108 406 15 421 1,333 13 36 1,382
บริหารธุรกิจ 31 31 112 2 114 207 3 4 214 149 1 4 154 45 1 46 280 6 286 824 7 14 845
ปวส.การตลาด 9 9 10 10 4 4 3 3 1 1 17 17 44 44
ปวส.การจัดการ 4 4 13 13 13 13 6 6 2 2 26 26 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 3 3 3 3 1 1 14 14 27 27
บธ.บ.การตลาด 5 5 22 22 40 40 36 36 11 11 52 52 166 166
บธ.บ.การจัดการ 6 6 33 2 35 97 3 4 104 70 1 4 75 21 1 22 110 6 116 337 7 14 358
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 31 31 50 50 33 33 10 10 61 61 186 186
บัญชี 1 1 2 23 1 3 27 99 1 100 100 3 8 111 46 1 1 48 111 9 120 380 6 22 408
ปวส.การบัญชี 4 4 7 7 6 6 3 3 20 20
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 19 1 3 23 92 1 93 94 3 8 105 43 1 1 45 111 9 120 360 6 22 388
ศิลปศาสตร์ 2 2 20 20 32 32 46 46 14 14 15 15 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 10 10 22 22 34 34 6 6 9 9 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 10 10 10 10 12 12 8 8 6 6 47 47
รวมทั้งหมด 34 1 35 155 3 3 161 338 3 5 346 295 4 12 311 105 2 1 108 406 15 421 1,333 13 36 1,382