ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 118 118 141 141 95 95 39 1 40 141 6 147 559 1 6 566
พืชศาสตร์ 7 7 41 41 55 55 32 32 18 18 1 2 3 154 2 156
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 32 32 37 37 26 26 14 14 114 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 8 8 13 13 5 5 2 2 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 1 2 3 3 2 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 60 60 67 67 45 45 12 12 195 195
ปวส.ประมง 2 2 2 2 1 1 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 10 10
วท.บ.ประมง 5 5 13 13 21 21 8 8 1 1 48 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 42 42 43 43 36 36 8 8 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 17 17 19 19 18 18 9 1 10 33 4 37 103 1 4 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 6 6 7 7 2 2 21 21
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 11 11 14 14 7 7 30 30 72 72
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 3 3 4 7 6 1 4 11
รวมทั้งหมด 25 25 118 118 141 141 95 95 39 1 40 141 6 147 559 1 6 566