ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 85 10 95 345 50 395 254 43 297 99 6 105 10 1 11 256 31 287 1,049 110 31 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 19 19 43 43 22 22 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 8 30 30 15 15 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 11 11 13 13 7 7 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 12 1 13 102 20 122 86 36 122 39 6 45 4 1 5 164 31 195 407 64 31 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 10 74 20 94 72 36 108 32 6 38 4 1 5 71 31 102 262 64 31 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 21 21 10 10 6 6 36 36 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 4 4 1 1 57 57 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 42 7 49 138 23 161 51 6 57 14 14 3 3 47 47 295 36 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 42 7 49 138 23 161 51 6 57 14 14 3 3 47 47 295 36 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 2 32 86 7 93 74 1 75 24 24 3 3 45 45 262 10 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 6 14 14 22 22 15 15 2 2 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 2 26 72 7 79 52 1 53 9 9 1 1 45 45 203 10 213
รวมทั้งหมด 85 10 95 345 50 395 254 43 297 99 6 105 10 1 11 256 31 287 1,049 110 31 1,190