ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 16 31 31 35 1 36 27 6 33 12 12 51 51 172 7 179
วิทยาศาสตร์ 10 10 20 20 17 1 18 8 6 14 4 4 25 25 84 7 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 20 20 16 1 17 8 6 14 4 4 25 25 83 7 90
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 11 11 18 18 19 19 8 8 26 26 88 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 26 26 26 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 6 11 11 18 18 19 19 8 8 62 62
รวมทั้งหมด 16 16 31 31 35 1 36 27 6 33 12 12 51 51 172 7 179