ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 227 1 228 702 14 716 487 5 492 227 5 232 41 4 45 799 49 848 2,483 29 49 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 6 38 38 89 89 92 5 97 12 4 16 101 17 118 338 9 17 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 48 48 27 27 6 6 43 43 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 15 15 14 5 19 3 4 7 16 17 33 55 9 17 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 26 26 51 51 3 3 42 42 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 35 35 183 183 50 50 18 18 6 6 136 136 428 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 33 33 6 6 7 7 34 34 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 26 26 10 10 1 1 1 1 39 39 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 124 124 34 34 10 10 5 5 63 63 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 193 193 189 189 59 59 18 18 299 32 331 835 32 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 23 23 2 2 1 1 35 35 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 8 8 9 9 13 13 5 5 64 64 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 12 12 7 7 2 2 1 1 33 33 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 64 64 100 100 30 30 8 8 71 32 103 283 32 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 36 36 12 12 1 1 50 50 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 46 46 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 59 1 60 176 4 180 70 70 22 22 149 149 476 5 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 1 21 30 2 32 5 5 2 2 75 75 132 3 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 146 2 148 65 65 20 20 74 74 344 2 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 50 50 112 10 122 89 5 94 36 36 5 5 114 114 406 15 421
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 14 14 8 8 2 2 23 23 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 20 20 8 8 2 2 2 2 37 37 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 78 10 88 73 5 78 32 32 3 3 54 54 265 15 280
รวมทั้งหมด 227 1 228 702 14 716 487 5 492 227 5 232 41 4 45 799 49 848 2,483 29 49 2,561