ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 35 154 154 184 184 146 146 53 53 156 156 728 728
บริหารธุรกิจ 25 25 99 99 99 99 68 68 19 19 82 82 392 392
บธ.บ.การจัดการ 12 12 55 55 54 54 29 29 9 9 43 43 202 202
บธ.บ.การตลาด 6 6 13 13 10 10 12 12 28 28 69 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 31 31 35 35 27 27 10 10 11 11 121 121
บัญชี 9 9 47 47 74 74 57 57 25 25 64 64 276 276
บช.บ.การบัญชี 9 9 47 47 74 74 57 57 25 25 64 64 276 276
ศิลปศาสตร์ 1 1 8 8 11 11 21 21 9 9 10 10 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 11 11 21 21 9 9 10 10 60 60
รวมทั้งหมด 35 35 154 154 184 184 146 146 53 53 156 156 728 728