ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 157 111 43 311 599 504 75 1,178 715 386 57 1,158 603 143 49 795 189 28 26 243 803 7 264 1,074 3,066 1,179 514 4,759
บริหารธุรกิจ 128 66 31 225 412 323 46 781 450 244 42 736 352 100 41 493 92 24 23 139 558 7 202 767 1,992 764 385 3,141
ปวส.การตลาด 1 1 1 1 1 1 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 24 24 66 66 45 45 43 43 17 17 66 66 261 261
บธ.บ.การจัดการ 33 21 4 58 105 91 17 213 116 64 8 188 88 26 1 115 18 2 20 193 6 52 251 553 210 82 845
บธ.บ.การตลาด 16 16 7 39 70 81 22 173 102 94 32 228 102 43 35 180 28 17 8 53 100 1 82 183 418 252 186 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 8 17 35 60 95 79 49 128 73 24 97 17 4 21 101 25 126 314 145 25 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 21 20 86 135 91 7 233 108 37 2 147 45 7 52 12 1 13 98 35 133 443 157 64 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 15 15 8 8 28 28
บัญชี 23 39 8 70 127 135 18 280 165 96 8 269 150 14 2 166 46 46 137 36 173 648 284 72 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 22 39 8 69 127 135 18 280 165 96 8 269 150 14 2 166 46 46 137 36 173 647 284 72 1,003
ศิลปศาสตร์ 6 6 4 16 60 46 11 117 100 46 7 153 101 29 6 136 51 4 3 58 108 26 134 426 131 57 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 2 8 50 27 77 68 27 95 67 14 81 36 4 40 227 74 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 8 10 19 11 40 32 19 7 58 34 15 6 55 15 3 18 32 26 58 123 57 57 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 157 111 43 311 599 504 75 1,178 715 386 57 1,158 603 143 49 795 189 28 26 243 803 7 264 1,074 3,066 1,179 514 4,759