ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 216 63 7 286 853 347 8 1,208 876 273 9 1,158 412 57 11 480 105 14 12 131 975 121 1,096 3,437 754 168 4,359
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 24 131 131 167 167 62 62 4 4 132 132 520 520
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 32 32 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 75 75 76 76 13 13 1 1 184 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 49 14 63 206 83 289 190 70 260 100 24 124 22 3 25 176 1 177 743 194 1 938
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 9 9 4 4 32 32 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 44 44 40 40 14 14 1 1 33 33 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 18 14 32 83 67 150 103 54 157 62 16 78 16 16 73 73 355 151 506
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 16 24 21 16 37 3 2 5 32 34 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 44 44 17 17 13 13 3 3 36 36 127 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 6 10 2 3 5 2 1 3 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 48 20 4 72 196 162 5 363 273 137 5 415 142 22 9 173 49 11 12 72 313 67 380 1,021 352 102 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 11 11 11 11 7 7 35 35 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 1 4 13 13 14 14 13 13 2 2 34 64 98 79 1 64 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 3 4 15 29 48 5 82 87 54 5 146 68 10 9 87 31 7 38 142 142 365 115 30 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 11 40 94 62 156 91 55 146 29 4 33 2 2 67 67 312 132 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 16 18 18 2 2 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 5 11 54 36 90 70 10 80 21 2 23 3 3 154 53 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 11 5 20 1 3 4 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 10 34 122 58 180 97 23 120 31 4 35 17 17 117 117 408 95 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 29 29 41 41 11 11 5 5 34 34 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 10 29 93 58 151 56 23 79 20 4 24 12 12 83 83 283 95 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 71 19 3 93 198 44 3 245 149 43 4 196 77 7 2 86 13 13 237 53 290 745 113 65 923
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 9 9 7 7 4 4 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 1 3 4 1 4 5 2 2 53 53 2 65 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 11 54 83 12 95 82 18 100 53 7 60 10 10 157 157 428 48 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 4 4 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 22 7 29 98 30 128 50 20 70 15 15 65 65 250 57 307
รวมทั้งหมด 216 63 7 286 853 347 8 1,208 876 273 9 1,158 412 57 11 480 105 14 12 131 975 121 1,096 3,437 754 168 4,359