ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 27 27 84 84 100 100 60 60 24 24 133 133 428 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 18 18 66 66 82 82 57 57 22 22 116 116 361 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 18 18 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 35 35 15 15 59 59 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
สหวิทยาการ 9 9 18 18 18 18 3 3 2 2 17 17 67 67
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 16 16 3 3 2 2 47 47
รวมทั้งหมด 27 27 84 84 100 100 60 60 24 24 133 133 428 428