ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 10 1 11 85 9 94 45 12 57 15 2 17 1 3 4 118 118 274 27 301
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 5 32 5 37 18 6 24 3 3 1 1 20 20 78 12 90
ปวส.ช่างยนต์ 3 3 10 10 3 3 1 1 8 8 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 3 3 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 2 21 5 26 12 6 18 3 3 37 12 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 34 34 11 5 16 5 1 6 2 2 68 68 121 8 129
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 10 10 2 2 2 2 16 16 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 24 24 9 5 14 3 1 4 2 2 37 8 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 19 4 23 16 1 17 7 1 8 1 1 30 30 75 7 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 4 4 3 3 2 2 17 17 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 15 4 19 13 1 14 5 1 6 1 1 35 7 42
รวมทั้งหมด 10 1 11 85 9 94 45 12 57 15 2 17 1 3 4 118 118 274 27 301