ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 17 118 118 208 208 198 198 106 106 2 2 649 649
บริหารธุรกิจ 13 13 71 71 116 116 115 115 50 50 2 2 367 367
บธ.บ.การจัดการ 26 26 38 38 38 38 10 10 2 2 114 114
บธ.บ.การตลาด 4 4 22 22 36 36 38 38 22 22 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 8 13 13 25 25 23 23 12 12 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 10 10 17 17 16 16 6 6 50 50
บัญชี 3 3 38 38 86 86 82 82 56 56 265 265
บช.บ.การบัญชี 3 3 38 38 86 86 82 82 56 56 265 265
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 6 6 1 1 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 6 6 1 1 17 17
รวมทั้งหมด 17 17 118 118 208 208 198 198 106 106 2 2 649 649